Riksgälden har beslutat om uppdaterad resolutionsplan och MREL för Svensk Exportkredit AB

Pressmeddelande 20 juni 2023

Riksgälden bedömer att det inte finns skäl att hantera Svensk Exportkredit AB (SEK) genom resolution. Riksgälden har därför fattat beslut om en ny resolutionsplan och om att MREL-kravet ska begränsas till ett förlustabsorberingsbelopp, det vill säga summan av företagets pelare 1- och pelare 2-krav.

Beslutet är resultatet av en fördjupad översyn av hur SEK bör hanteras vid en kris. Den sedan tidigare aviserade översynen har gjorts i syfte att säkerställa att SEK:s resolutionsplan och tillhörande krav är anpassade utifrån bankens särskilda verksamhet och uppdrag.

Beslutet innebär en förändring av Riksgäldens tidigare bedömning. Att Riksgälden inte ser behov av att hantera SEK i resolution grundar sig på att de verksamheter som SEK bedriver är av relativt begränsad omfattning och att förutsättningarna för att dessa verksamheter ska kunna upprätthållas av andra aktörer är goda. Riksgälden bedömer inte heller att ett fallissemang i SEK skulle ge upphov till betydande spridningseffekter inom det finansiella systemet.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja