Underskott för staten i juni 2023

Pressmeddelande 7 juli 2023

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,6 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre skatteinkomster och utbetalningar av elstöd.

Det primära saldot var 1,9 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var däremot cirka 6 miljarder kronor lägre än beräknat. Det primära saldot stärktes med 10 miljarder kronor som följd av en överföring från Svenska kraftnäts konto i Riksgälden. Pengarna ska användas för utbetalning av elstöd till företag. Under månaden har endast 5 miljarder kronor utbetalats, vilket innebär att det primära saldot har påverkats positivt med 5 miljarder kronor netto. Riksgälden har i prognosen räknat med utbetalningar av elstöd först i augusti och då sammanlagt 30 miljarder kronor. I takt med att Skatteverket behandlar ansökningar kommer mer elstöd att betalas ut. Härutöver var utbetalningarna från ett antal myndigheter sammanlagt cirka 3 miljarder kronor lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 8,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på överföringen på 10 miljarder kronor från Svenska kraftnäts konto till det primära saldot avseende utbetalningar av elstöd till företag. Överföringen är neutral för budgetsaldot.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,0 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2023 visade statens betalningar ett överskott på 88 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1020 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2023 publiceras den 7 augusti 2023 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 26 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo -34 333 -26 598 -7 735 8 180 88 008
Nettolånebehov [1] 34 333 26 598 7 735 -8 180 -88 008
Primärt saldo [3] 26 391 28 260 -1 869 -12 100 -41 927
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] 2 645 -5 940 8 585 2 740 -75 301
Räntor på statsskulden 5 297 4 278 1 019 1 179 29 220
  - Ränta på lån i svenska kronor 4 104 3 797 306 169 15 791
  - Ränta på lån i utländsk valuta 205 146 59 17 426
  - Realiserade valutakursdifferenser 989 335 654 993 13 003
 [1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 [2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 [3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 [4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld juni 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 25 maj 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja