Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2023

Pressmeddelande 1 september 2023

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

MREL-kraven fasas in fram till den 1 januari 2024. För att möjliggöra en uppbyggnad av MREL, inklusive efterställningskrav, har Riksgälden beslutat om målnivåer som ska gälla från och med den 1 januari 2022 samt kommunicerat lämpliga nivåer som gäller från och med den 1 januari 2023.

Samtliga systemviktiga institut levde vid utgången av det andra kvartalet 2023 upp till de ställda kraven. Det innebär att instituten uppfyllde målnivån för det riskbaserade och icke-riskbaserade MREL-kravet som gäller från och med den 1 januari 2022.

Samtliga institut hade också en tillräcklig mängd kapitalbas och efterställda skulder för att uppfylla målnivåerna för efterställningskravet.

Per den 30 juni 2023 hade de systemviktiga instituten emitterat 273 miljarder efterställda skulder. För att uppfylla de efterställningskrav som gäller från och med den 1 januari 2024 behöver de emittera ytterligare 200 miljoner efterställda skulder.

Riksgälden fattar årliga beslut om MREL. Ytterligare information om MREL-kraven och tillämpningen för de svenska instituten finns i Riksgäldens MREL-policy och på Riksgäldens webbplats.

Rapport: "Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 2, 2023"

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion: 08 613 47 01, press@riksgalden.se

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja