Litet underskott i statens finanser i mars 2024

Pressmeddelande 8 april 2024

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,3 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster och lägre nettoutlåning än väntat. Det motverkades delvis av högre utbetalningar från myndigheter.

Det primära saldot var 1,9 miljarder kronor högre än prognos. Skillnaden beror på att skatteinkomsterna var cirka 9 miljarder kronor högre än väntat, vilket motverkades av att utbetalningarna från flera myndigheter var högre än prognostiserat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 8,8 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på högre inlåning från bland annat EU och Svenska kraftnät.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2024 visade statens betalningar ett överskott på 18 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 018 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april 2024 publiceras den 8 maj klockan 08.00.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov [1] (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo [5] -341 -11 120 10 779 32 838 18 384
Nettolånebehov [1][5] 341 11 120 -10 779 -32 838 -18 384
Primärt saldo [3] 9 176 11 034 -1 858 -25 187 -24 792
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4][5] -11 436 -2 594 -8 842 -7 566 -21 531
Räntor på statsskulden 2 602 2 681 -80 -85 27 939
  - Ränta på lån i svenska kronor 2 300 2 807 -507 -389 20 408
  - Ränta på lån i utländsk valuta 722 115 607 540 3 243
  - Realiserade valutakursdifferenser -421 -242 -179 -237 4 288
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster. 
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
[5] Utfallet för nettoutlåningen, och därmed också budgetsaldot och nettolånebehovet, är inte helt korrekt till följd av en felaktig inläsning av en transaktion. Värdet på transaktionen är cirka 1 miljon kronor. Utfallet kommer att korrigeras under året.

Rapport: Sveriges statsskuld mars 2024

Statistik om nettolånebehovet och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 22 februari 2024: Statsupplåning prognos och analys 2024:1.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja