Överskott för staten i februari 2024

Pressmeddelande 7 mars 2024

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 74,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 52,2 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster.

Det primära saldot var 23,3 miljarder kronor högre än prognos. Skillnaden beror på att skatteinkomsterna var cirka 30 miljarder kronor högre än beräknat. De högre skatteinkomsterna förklaras främst av högre inbetalningar av kompletterande skatt. Samtidigt utvecklades de löpande skatteinbetalningarna ungefär som prognos. Detta motverkades av att utbetalningarna från ett antal myndigheter var något högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 1,3 miljarder kronor högre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2024 visade statens betalningar ett överskott på 6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 012 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars 2024 publiceras den 8 april klockan 08.00.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 74 295 52 236 22 060 22 060 5 797
Nettolånebehov1 -74 295 -52 236 -22 060 -22 060 -5 797
Primärt saldo3 -76 643 -53 313 -23 330 -23 330 -28 486
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 2 464 1 189 1 276 1 276 -6 779
Räntor på statsskulden -117 -111 -6 -6 29 467
  - Ränta på lån i svenska kronor 374 255 118 118 20 899
  - Ränta på lån i utländsk valuta 79 145 -67 -67 2 754
  - Realiserade valutakursdifferenser -569 -511 -58 -58 5 815
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld februari 2024

Statistik om nettolånebehovet och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 22 februari 2024: Statsupplåning prognos och analys 2024:1.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja