Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023

Pressmeddelande 9 januari 2024

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19 miljarder kronor för 2023. Riksgäldens prognos var ett överskott på 31 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster.

Statsfinanserna visade överskott för tredje året i rad. Överskottet minskade emellertid och gick från 164 miljarder kronor 2022 till 19 miljarder kronor 2023. Den främsta förklaringen till att överskottet minskade är att bidraget från Riksgäldens nettoutlåning minskade. Det beror framför allt på att inflödet av flaskhalsintäkter till Svenska kraftnäts konto i Riksgälden, som bidrog till att kraftigt stärka budgetsaldot 2022, vände till ett utflöde 2023 på grund av utbetalningar av elprisstöd.

Budgetöverskottet på 19 miljarder kronor för 2023 var något lägre än Riksgäldens prognos på 31 miljarder kronor i budgetöverskott. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev lägre.

Statsskulden uppgick till 1028 miljarder kronor i slutet av december, vilket var 65 miljarder kronor lägre än i december 2022.

Underskott för staten i december

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 100 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 92 miljarder kronor. Att underskottet blev större än väntat beror på lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning. Det motverkades delvis av lägre utbetalningar från vissa myndigheter.

Det primära saldot var 2 miljarder kronor lägre än prognos. Skatteinkomsterna var 10 miljarder kronor lägre än beräknat vilket motverkades av lägre utbetalningar från ett antal myndigheter, däribland Pensionsmyndigheten, CSN och Trafikverket.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 6 miljarder kronor högre än prognos. Att nettoutlåningen var högre än väntat beror bland annat på att utlåningen till Försvarets materielverk och Trafikverket var högre än prognostiserat.

Utfallet för januari 2024 publiceras den 7 februari 2024 kl. 8.00. Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 22 februari 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo -100 348 -91 631 -8 717 -12 317 19 064
Nettolånebehov [1] 100 348 91 631 8 717 12 317 -19 064
Primärt saldo [3] 37 132 35 132 2 000 21 552 -31 145
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] 59 318 53 315 6 003 -10 356 -19 690
Räntor på statsskulden 3 898 3 184 714 1 121 31 771
  - Ränta på lån i svenska kronor 4 514 3 507 1 007 762 21 433
  - Ränta på lån i utländsk valuta 330 209 122 76 2 118
  - Realiserade valutakursdifferenser -946 -532 -415 284 8 220
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.  
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos. 
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.   
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld december 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 26 oktober 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:3.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja