Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Riksgäldskommentar: Effekterna av högre räntor i euroområdet – vad blir påverkan på Sverige?

Nyhet 26 maj 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Mot bakgrund av den höga inflationen har flera centralbanker stramat åt penningpolitiken med höjda styrräntor och minskade obligationsköp. Det har fått räntor att stiga, inte minst i Europa. Om inflationen överraskar ytterligare på uppåtsidan, blir kvar på höga nivåer och räntorna stiger snabbare kan högt skuldsatta länder få problem, såväl länder med hög offentlig skuldsättning (exempelvis Italien) som länder med hög privat skuldsättning (exempelvis Sverige).

I denna analys är fokus på länder med hög offentlig skuldsättning. Blir tillväxten dessutom låg kan länderna hamna i en situation liknande skuldkrisen för drygt 10 år sedan. Ett sådant scenario skulle få stora negativa effekter och sprida sig även till Sverige.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentar nr 2 2023: Effekterna av högre räntor i europaområdet - vad blir påverkan på Sverige?

Riksgäldskommentar: Två årtionden med Riksgäldens repofacilitet

Nyhet 26 april 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Denna Riksgäldskommentar återger en del av resultaten i den analys som Blix Grimaldi och Hirvonen (2023) gjort av Riksgäldens repofacilitet under två årtionden, från och med 2002 till och med 2021.

Ett huvudsyfte med Riksgäldens repofaciliteter är att bidra till en välfungerande och likvid statspappersmarknad. Användningen av Riksgäldens repofacilitet, mätt som utlånade volymer av nominella statspapper, ökar i perioder när marknadens funktion försämras.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentaren nr 1 2023: Två årtionden med Riksgäldens repofacilitet

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2022

Publikation 21 februari 2023 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Finans- och riskpolicy 2023

Publikation 2 januari 2023 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2023

Kvartalsrapport 2022:3: Finansiering av kärnavfall

Publikation 25 november 2022 Rapport – Finansiering av kärnavfall