Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Riksgäldskommentar: Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling

Nyhet 11 april 2024 Publikation, Riksgäldskommentar

Om det krävs över- eller underskott i statens primära saldo för att stabilisera skulden som andel av BNP beror på statsskuldens storlek, räntenivån och hur snabbt ekonomin växer.

Analysen i denna Riksgäldskommentar visar att utvecklingen sedan senaste millennieskiftet har varit gynnsam för statsfinanserna. Statsbudgeten har då kunnat uppvisa ett primärt budgetunderskott av storleken 0,5 procent av BNP utan att skulden har ökat som andel av BNP. Det fanns därmed ett utrymme för staten att sänka skatter eller höja utgifter utan att behöva finansiering. Det är endast på 60-talet som förhållandena för statsskulden varit lika gynnsamma.

Författare till ”Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling” är Tora Bäckman.

Riksgäldskommentar nr 1 2024: Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2023

Publikation 16 februari 2024 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Finans- och riskpolicy 2024

Publikation 2 januari 2024 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

 Finans- och riskpolicy 2024

Riksgäldskommentar: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Nyhet 22 september 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Statsskulden fyller en viktig funktion i samhällsekonomin på flera sätt. Det är vanskligt att tala om en optimal storlek på skulden, men såväl en alltför låg som en alltför hög skuld kan innebära utmaningar.

För förvaltningen av statsskulden finns det flera skäl att analysera förutsättningarna på lång sikt. Till exempel eftersom större förändringar ibland inte blir synliga förrän längre fram i tiden. Men också för att se vilka typer av strategival som kan följa av dessa förändringar. Denna kommentar beaktar därför tre scenarier för skuldens utveckling och förvaltning fram till 2034, givet dagens finanspolitiska ramverk och Riksgäldens riktlinjer och strategi.

Författare är Mårten Bjellerup och Julia Rådahl.

Riksgäldskommentar nr 3 2023: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt