Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Riksgäldskommentar: Geoekonomi och geoekonomiskt agerande

Nyhet 23 maj 2024 Publikation, Riksgäldskommentar

Geoekonomi innebär att en stat försöker påverka en annan stats beteende för att nå egna utrikes- och säkerhetspolitiska mål. Detta sker genom att använda, eller hota att använda, olika åtgärder.

Begreppet har hög aktualitet, inte minst genom de sanktioner Väst belagt Ryssland med efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Även relationen mellan USA och Kina har tydliga inslag av geoekonomiskt agerande där staterna använder ekonomiska instrument för att försöka påverka motpartens beteende.

Geoekonomi är relevant för Sverige då Sverige är en liten, öppen ekonomi och därmed potentiellt sårbar för andra staters påverkansförsök. Geoekonomiskt agerande väntas öka i omfattning och kommer att vara en viktig faktor att väga in i Riksgäldens omvärldsanalys. 

Författare till ”Geoekonomi och geoekonomiskt agerande” är Andreas Johnson.

Läs Riksgäldskommentar nr 2 2024

Riksgäldskommentar: Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling

Nyhet 11 april 2024 Publikation, Riksgäldskommentar

Om det krävs över- eller underskott i statens primära saldo för att stabilisera skulden som andel av BNP beror på statsskuldens storlek, räntenivån och hur snabbt ekonomin växer.

Analysen i denna Riksgäldskommentar visar att utvecklingen sedan senaste millennieskiftet har varit gynnsam för statsfinanserna. Statsbudgeten har då kunnat uppvisa ett primärt budgetunderskott av storleken 0,5 procent av BNP utan att skulden har ökat som andel av BNP. Det fanns därmed ett utrymme för staten att sänka skatter eller höja utgifter utan att behöva finansiering. Det är endast på 60-talet som förhållandena för statsskulden varit lika gynnsamma.

Författare till ”Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling” är Tora Bäckman.

Läs Riksgäldskommentar nr 1 2024

Finans- och riskpolicy 2024

Publikation 2 januari 2024 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

 Finans- och riskpolicy 2024

...