Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2022

Publikation 15 mars 2022

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Rapport: Statens garantier och utlåning – en riskanalys

Nyhet: Fortsatt låg till måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj