Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2023

Publikation 15 mars 2023

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Rapport: Statens garantier och utlåning – en riskanalys

Nyhet: Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj