Statens garantier och utlåning - en riskanalys 2024

Publikation 15 mars 2024

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Rapport: Statens garantier och utlåning - en riskanalys

Nyhet: Forsatt måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj