Svenska bankers krisberedskap - Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2, 2021

Publikation 3 september 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2021.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2 2021

Bankers uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder - kvartal 2 - 2021