Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2023

Publikation 2 juni 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2023.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 1, 2023

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 1, 2023