Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – fjärde kvartalet 2023

Publikation 1 mars 2024

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 4, 2023

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld - fjärde kvartalet 2023