Finans- och riskpolicy 2023

Publikation 2 januari 2023

Finans- och riskpolicyn stödjer Riksgäldens riskhantering och den interna kontrollen. Den ger en överblick av myndighetens hantering av finansiella risker och vald risknivå.

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2023