Riksgäldskommentar: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Nyhet 22 september 2023

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar 3 2023 belyser att utmaningen för statsskuldsförvaltningen kommande år i stor utsträckning kommer att handla om att hitta den avvägning mellan diversifiering och koncentration av låneinstrument i förvaltningsstrategin som bäst värnar en god låneberedskap.

Statsskulden fyller en viktig funktion i samhällsekonomin på flera sätt. Det är vanskligt att tala om en optimal storlek på skulden, men såväl en alltför låg som en alltför hög skuld kan innebära utmaningar.

För förvaltningen av statsskulden finns det flera skäl att analysera förutsättningarna på lång sikt. Till exempel eftersom större förändringar ibland inte blir synliga förrän längre fram i tiden. Men också för att se vilka typer av strategival som kan följa av dessa förändringar. Denna kommentar beaktar därför tre scenarier för skuldens utveckling och förvaltning fram till 2034, givet dagens finanspolitiska ramverk och Riksgäldens riktlinjer och strategi.

Författare är Mårten Bjellerup och Julia Rådahl.

Riksgäldskommentar nr 3 2023: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt