Remisser och remissvar

Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar kommitténs förslag och har inga synpunkter på förslagen som lämnas i betänkandet (Ju2023/02742).

Remissvar: Promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Digital motståndskraft för finanssektorn (Fi2024/00073).

Remissvar: Förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Nyhet 12 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till Finansinspektionens förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar (Fi23-23012).

Yttranden: Överklagade beslut gällande Vattenfall AB, Ringhals AB och AB Svafo

Nyhet 10 april 2024 Remisser och remissvar

Samtliga bolag har överklagat besluten och regeringen har förelagt Riksgälden att yttra sig över respektive bolags överklagande.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar av nytt utsläppshandelssystem

Nyhet 11 mars 2024 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för vägtransporter, byggnader med mera, samt promemorian rörande opt-in av ytterligare sektorer. (KN2024/00055).

Remissvar: Uppdaterad pelare 2-metod för särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 4 mars 2024 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Uppdaterad pelare 2-metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret" (Fi24-4186).

Remissvar: Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten

Nyhet 14 februari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten" (Fi2023-00880)

Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

Remissvar: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

Nyhet 30 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (Fi2023/02375).

Remissvar: Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Nyhet 26 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar" (Fi2023/02846).

Remissvar: Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)" (Fi2023/03236).

Remissvar: Promemorian Europeiska gröna obligationer

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Europeiska gröna obligationer (Fi2023/03287).

Remissvar: Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

Nyhet 24 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina" (UD2023/18231).

Remissvar: En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Nyhet 23 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende promemorian ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider” (Ju2023/02346).

Remissvar: En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Nyhet 21 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)" (Fö2023/01478).

Remissvar: Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen" (Fi2023/02890)

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner" (Ju2023/02232).

Yttrande: Till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp vid radiologiska olyckor. Yttrandena avser storleken på de ansökta ansvarsbeloppen.

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen över de ansvarsförsäkringar och kompletterande säkerheter som anmälts år 2023 för radiologiska olyckor.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om den officiella statistiken

Nyhet 18 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken" (FI 22-22920).