Remisser och remissvar

Remissvar: Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap

Nyhet 19 maj 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i sitt svar på MSB:s remiss 2022-14641 begränsat sina kommentarer till de delar som direkt relaterar till de två beredskapssektorer där Riksgälden ingår, det vill säga Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 17 maj 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Remissvar: Finansdepartementets promemoria Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

Nyhet 5 maj 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över promemorian ”Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden” (Fi 2023/01257). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvar - Förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 2 maj 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker FI Dnr 23-9797

Remissvar: PM Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 28 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förlag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förlag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Nyhet 27 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter.

Remissvar: Förslag till nya riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 27 april 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansinspektionens förslag FI Dnr 23-9476

Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet

Nyhet 14 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Justitiedepartementets förslag gällande nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (Ju2023/00146).

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Nyhet 4 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredningens förslag om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. De samhällsekonomiska vinsterna med en sådan statistik är stora. Riksgälden tillstyrker de rättsliga åtgärder som föreslås för att genomföra det föreslagna inhämtandet respektive utlämnandet av...

Remissvar: Kommissionens förslag till direktiv om insolvensrätten

Nyhet 17 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten" (Ju2022/03740).

Remissvar: Tidigare publiceringstid – Swestr

Nyhet 8 mars 2023 Remisser och remissvar, Statsskulden

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksbankens förslag (2023-00261) om tidigarelagd publicering och ökad transparens om transaktionsunderlaget för Swestr. Riksgälden är positiv till förslaget och har i övrigt inga synpunkter.

Remissvar: Förtydliganden EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk

Nyhet 1 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga invändningar mot förslagen i promemorian (Fi2022/02993).

Remissvar: Kommissionens förslag till ändring av administrativt samarbete i fråga om beskattning

Nyhet 15 februari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), (Fi2022/03329).

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Nyhet 19 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen till nya föreskrifter (DNR 2022-01058).

Remissvar: Promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 12 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (Fi2022/03553).

Remissvar: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Nyhet 21 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Nyhet 16 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 6 december 2022 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i föreskrifterna om resolution (RGKFS 2015:2). Ändringarna innebär att det införs ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal.

Remissvar: Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Nyhet 29 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Ökad motståndskraft i betalningssystemet" (Fi2022/02529).

Remissvar: Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Nyhet 2 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder" (Fi 22-3915).

Remissvar: Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

Nyhet 31 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgäldens har lämnat sitt remissvar på betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24).

Remissvar: Statliga inrapporteringskoder, S-koder

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Statliga inrapporteringskoder, S-koder" (ESV 2022-01573).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd" (ESV 2022-00236).

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Nyhet 7 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över promemorian "Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut".

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Remissvar: Rätt och rimligt för statligt anställda

Nyhet 19 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet "Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)".

Remissvar: Ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik

Nyhet 1 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har svarat på remissen om ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik. Detta görs utifrån Riksgäldens roll som statistikansvarig myndighet.