Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 6 december 2022

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i föreskrifterna om resolution (RGKFS 2015:2). Ändringarna innebär att det införs ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal.

Förslaget innehåller också bestämmelser om vad registret ska innehålla samt när och på vilket sätt de berörda företagen ska lämna uppgifter ur registret till Riksgälden.

De föreslagna ändringarna förväntas medföra positiva effekter på förutsättningarna för att genomföra resolution. För företagen innebär ändringarna samtidigt att det ställs krav som eventuellt kommer att medföra vissa kostnader.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men börja tillämpas för tiden från och med den 1 januari 2024.

Sista svarsdatum på remissen är den 10 februari 2023. Synpunkter lämnas via e-post till riksgalden@riksgalden.se. Ange diarienummer RG 2022/992.

Frågor om remissen besvaras av Markus Ribbing, markus.ribbing@riksgalden.se eller 08-613 47 64.

Remisspromemoria: Ändrade föreskrifter om resolution