Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Nyhet 7 oktober 2022

Riksgälden har yttrat sig över promemorian "Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut".

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Se remissvaret