Remissvar: Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

Nyhet 31 oktober 2022

Riksgäldens har lämnat sitt remissvar på betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24).

Riksgälden gör, i likhet med det särskilda yttrandet som lämnas i  utredningen, bedömningen att denna utökade flexibilitet med högre anslagskredit för myndigheter kan påverka förutsättningarna att prognostisera statens utgifter. Riksgälden rekommenderar att konsekvenserna för den statliga budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket mer tydligt klargörs.

Läs hela remissvaret