Remissvar: Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Nyhet 29 november 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Ökad motståndskraft i betalningssystemet" (Fi2022/02529).

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Läs hela remissvaret