Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Remisspromemorian anser att Riksgälden ska vara ansvarig myndighet för hanteringen av kommuners och ideella organisationers ansökningar och redovisningar avseende medel ur kärnavfallsfonden. 

Riksgälden har principiellt inga invändningar till förslaget, men har synpunkter på vissa delar av förslagen.

Avseende promemorians förslag som berör kommuner ser Riksgälden ett utökat behov av att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) delger Riksgälden relevanta underlag om den stegvisa prövningen. Detta bör regleras i förordningen eller ytterligare förtydligas i SSM:s instruktion.

Avseende förslagen som berör ideella föreningar ser Riksgälden att det föreligger risk för dubbelfinansiering när bidrag erhålls från två olika myndigheter. Riksgälden anser att 4 § 10 c finansieringslagen behöver förtydligas. Riksgälden bedömer också att det föreligger risk att maxbelopp och föreskriven tid för utbetalning enligt finansieringsförordningen överskrids.

Riksgälden ser att det kommer att behövas mer resurser till myndigheten för prövning av ansökningar, revision av hur utbetalade medel har använts, tillsyn samt hantering av eventuella återbetalningskrav både i relation till kommuner och ideella föreningar.

Läs hela Riksgäldens yttrande