Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Riksgälden avstyrker industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen. De huvudsakliga skälen för detta är:

  • Enligt finansieringslagen ska kärnavfallsavgifter beräknas utifrån förväntade inbetalningar och av finansieringsförordningen framgår vilken drifttid som ska antas för reaktorerna. Det måste därför inte föreligga särskilda skäl för att anta en annan drifttid än den som industrin planerar för.
  • Planerad drifttid har betydelse för förväntad drifttid, men är inte nödvändigtvis densamma. Hittills har den faktiskt realiserade drifttiden varit kortare än den planerade drifttiden för de reaktorer som stängts ned. Riksgälden bedömer att det även framgent finns ekonomiska, politiska och tekniska osäkerheter som kan innebära att framtida beslut om reaktorernas drift avviker från industrins planeringsförutsättningar i dag.
  • Riksgälden bedömer att kärnavfallsavgifterna skulle sjunka med industrins förslag, vilket motsvarar en längre tid innan en tillståndshavares fondtillgångar och skulder når balans. Detta innebär att statens risk i finansieringssystemet ökar även beaktat de säkerheter som ställs av moderbolagen.

Det finns redan en ventil i finansieringsförordningen som successivt förlänger drifttidsantagandet i takt med att reaktorernas planerade drifttid realiseras i praktiken, vilket allt annat lika kommer att leda till successivt lägre avgifter även med oförändrad reglering.

Läs hela Riksgäldens yttrande

Läs hela industrins skrivelse