Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2024-2026

Nyhet 28 juni 2023

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024-2026. Idag skickas förslaget ut på remiss så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter.

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som fattar beslut. Innan förslaget lämnas till regeringen, i september, ska Riksgälden ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på underlaget.

Tabellen nedan visar Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för perioden 2024-2026.

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp för 2024-2026

ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor)Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark 4,9 öre/kWh 6 695 19 594
Oskarshamn 7,8 öre/kWh 6 515 10 538
Ringhals 9,3 öre/kWh 9 063 17 404
Barsebäck 316 mnkr/år 927 4 159

Källa: Riksgälden

Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp ökar för samtliga reaktorinnehavare jämfört med nu gällande nivåer. Den viktigaste förklaringen till behovet av höjda kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp är en kraftig upprevidering i reaktorinnehavarnas bedömning av de framtida återstående kostnaderna.

Eventuella synpunkter på förslagen ska ha inkommit till Riksgälden senast den 31 augusti 2023. Riksgälden lämnar slutgiltigt förslag till regeringen senast den 30 september 2023. 

Remiss: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp (RG 2022/814)

Följebrev

Externa bilagor kan beställas från registratur@riksgalden.se. Ange diarienummer 2022/814.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja