Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Nyhet 4 april 2023

Riksgälden välkomnar utredningens förslag om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. De samhällsekonomiska vinsterna med en sådan statistik är stora. Riksgälden tillstyrker de rättsliga åtgärder som föreslås för att genomföra det föreslagna inhämtandet respektive utlämnandet av statistik. (Fi 2022/03071)

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder”. Våra synpunkter berör främst avvägningen mellan behovet av individbaserad statistik och de integritetsaspekter som denna statistik medför. Utöver det lämnas ett par kommentarer kring förslagen till förordningsförändringar.

Läs hela remissvaret