Remissvar: Finansdepartementets promemoria Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

Nyhet 5 maj 2023

Riksgälden har yttrat sig över promemorian ”Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden” (Fi 2023/01257). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Läs hela remissvaret