Remissvar: Förslag till nya riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 27 april 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansinspektionens förslag FI Dnr 23-9476

Finansinspektionens förslag till ett nytt riskviktsgolv för exponeringar som är säkerställda med kommersiella fastigheter innebär att svenska kreditinstituts motståndskraft mot risker kopplade till sådan utlåning förblir intakt.

Ur det perspektivet har Riksgälden inga invändningar mot förslaget. Förslaget medför dock att det krav på efterställning som Riksgälden ställer som en del av de s.k. MREL-kraven minskar. Det riskerar allt annat lika att försvåra genomförandet av resolution.

Minskningen är relativt liten men bör ses i ljuset av att efterställningskravet minskade 2021 då det reviderade krishanteringsdirektivet, BRRD II, genomfördes i svensk rätt. För Riksgäldens uppdrag i övrigt bedöms effekterna av förslaget vara begränsade.

Läs hela remissvaret