Yttrande: Till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp vid radiologiska olyckor. Yttrandena avser storleken på de ansökta ansvarsbeloppen.

Bakgrund

Enligt 30 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (LRO) ska innehavare av en svensk anläggning som inte är en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna kärnenergi, ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs som vid varje tidpunkt täcker ersättningsansvaret upp till ett belopp som motsvarar 700 miljoner euro. Motsvarande ersättningsansvar gäller även för transporter av kärnämne eller kärnavfall.

En anläggningshavares ersättningsansvar vid en radiologisk olycka är obegränsat, men det belopp som anläggningshavaren behöver ha ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för begränsas av ansvarsbeloppet.

En anläggningshavare utan en kärnkraftsreaktor i drift kan ansöka om ett lägre ansvarsbelopp för en anläggning eller transport.

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp, särskilt gällande lämpligheten på storleken på anläggningshavarnas yrkade ansvarsbelopp.

Sammanställningar av ansökningar och bedömningar 

Ansökan avseende anläggning eller transportYrkat ansvarsbelopp (miljoner euro)Riksgäldens bedömning

BKAB anläggning

70

Tillstyrka

SKB SFR

70

Tillstyrka

Svafo anläggning

70

Tillstyrka

Vattenfall Ågesta

70

Tillstyrka

WSE anläggning

70

Tillstyrka

WSE transport

80

Tillstyrka

Cyclife anläggning

70/140

Tillstyrka 140

SNAB anläggning

150/370

Tillstyrka 370

SNAB transport

150/370

Tillstyrka 370

SKB Clab

70

Avstyrka

SKB transport

80

Avstyrka

Anmärkning: Barsebäck Kraft AB (BKAB), Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), AB Svafo (Svafo), Vattenfall AB (Vattenfall), Westinghouse Electric Sweden AB (WSE), Cyclife Sweden AB (Cyclife), Studsvik Nuclear AB (SNAB), slutförvar för kortlivat kärnavfall (SFR), mellanlager för använt kärnbränsle (Clab)

Remissvar per ansökan