Statistik om statspapper

Här kan du hämta statistik om de värdepapper som Riksgälden har emitterat.

Auktionsresultat – historik

Tabellen visar resultaten av Riksgäldens auktioner av alla typer av statspapper.

Auktionsresultat – historik

Utestående statspapper

Tabell med alla utestående värdepapper som Riksgälden har emitterat.

Utestående statspapper

Utlandets innehav av svenska statspapper

Statistik över utlandets ägarandel av utestående statspapper finns tillgängligt på SCB:s webbplats:

Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper, miljoner kronor efter typ av innehav, sektor, löptid och kvartal. PxWeb (scb.se)

Portföljinvesteringar. Utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper efter typ av innehav, sektor och löptid (uppdateras ej). Månad 2006M11 - 2021M06. PxWeb (scb.se)

Omsättning på andrahandsmarknaden

Här visas omsättningen av statspapper på andrahandsmarknaden i nominell volym. Riksgälden får datan från Riksbanken i början av varje månad och nya data avser då föregående månad.  

Statistiken finns på aggregerad nivå från 1996. De kortare tidsserierna – från 2004 respektive 2012 – är mer finfördelade, både när det gäller tidsintervall och uppdelningen mellan olika typer av statspapper. I varje länk finns möjlighet att välja tidsserie.

Omsättningen redovisas även fördelad på motpartstyp (svenska och utländska investerare och så vidare) och kontraktstyp (avista, future, repor och så vidare).   

Smärre avvikelser från de uppgifter som Riksbanken publicerar kan förekomma. I de fall rapportering gjorts till Riksbanken av motparter som inte är återförsäljare till Riksgälden rensas dessa bort.

Omsättning – årsdata

Omsättning – månadsdata

Omsättning – dagsdata