Rapportering: resolutionsplanering och MREL

För att säkerställa en effektiv krishantering tar Riksgälden fram en resolutionsplan för varje bank och institut samt fastställer krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Inför det arbetet behöver vi få in vissa uppgifter från bankerna och instituten.

Banker, kreditmarknadsföretag och de värdepappersbolag som omfattas av lagen om resolution (nedan institut) är skyldiga att lämna uppgifter för att Riksgälden ska kunna ta fram resolutionsplaner för alla institut. Dessa uppgifter ska lämnas en gång per år. Uppgifterna ska rapporteras till Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac. Riksgälden hämtar därefter in uppgifterna från Finansinspektionen. Uppgifterna ska rapporteras i XBRL-format.

Felaktigt angiven information vid inrapportering försvårar myndighetens arbete och därför vill Riksgälden betona vikten av att institut på förhand säkerhetsställer att information som lämnas in till myndigheten är korrekt angiven.

I dokumentet ”Rapportering för resolutionsplanering 2023” anges vilka uppgifter som instituten ska lämna. Här finns också Finansinspektionens instruktioner för rapportering.

Nyhet! Från och med 2023 kräver Europeiska bankmyndigheten att institut måste ange en positiv ”filing indicator” för samtliga mallar som ska rapporteras enligt instruktionen ”Rapportering för resolutionsplanering 2023”. För samtliga mallar som inte ska rapporteras enligt instruktionen ska en negativ ”filing indicator” anges.  

Rapportering för resolutionsplanering 2023

Finansinspektionens rapporteringsportal

Rapportering för kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder

Varje kvartal hämtar Riksgälden in information via Finansinspektionen för att övervaka att MREL-kraven efterlevs. Den kvartalsvisa övervakningen omfattar de institut som ska hanteras genom resolution. Institutetens rapportering till Finansinspektionen görs i enlighet med Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763. 

Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763

Finansinspektionen tillhandahåller en förteckning över de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Det är endast kreditinstituten och värdepappersbolagen i listan* som berörs av rapporteringskravet (vilka värdepappersbolag som omfattas specificeras ytterligare av 2 kap. 1§ lagen om resolution).

*För koncerner i förteckningen som omfattar kreditinstitut och värdepappersbolag inom andra EES-länder ska moderföretaget rapportera även för dessa.    

Till Finansinspektionens förteckning

Har du frågor?

För rapporteringstekniska frågor, vänligen kontakta rapportering@fi.se

För övriga frågor, vänligen kontakta rapportering@riksgalden.se