Rapportering: resolutionsavgift

Alla banker och institut ska varje år betala en resolutionsavgift. Här hittar du uppgiftsblanketten och information om hur rapporteringen går till.

Rapportering för 2022

De uppgifter som ska lämnas till Riksgälden för att vi ska kunna fastställa avgiften framgår av blanketten nedan. Uppgifterna ska vara granskade av institutets externa revisor. Se mer i dokumentet Upplysningar till uppgiftsblanketten.

Uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2022

Upplysningar till uppgiftsblanketten

Blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare. Den underskrivna blanketten, fastställd årsredovisning, i förekommande fall revisorsyttrande samt andra relevanta underlag ska skickas till:

Riksgälden
Finansiell stabilitet och konsumentskydd
103 74 Stockholm

Skicka gärna även blanketten med e-post till resolution@riksgalden.se

Observera att uppgifter som skickas med e-post tas emot via vanlig öppen e-post utan kryptering. Om uppgifterna bedöms vara känsliga rekommenderas att de skickas med post. Uppgifterna ska vara Riksgälden tillhanda senast den 31 januari varje år.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om inrapporteringen eller andra frågor om resolution.

resolution@riksgalden.se