Vägledning för resolutionsbarhet

I början av 2022 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter. Riksgälden har tagit fram en promemoria som beskriver riktlinjernas syfte, omfattning och rättsliga status. Vi har också tagit fram vägledningar som stöd till svenska banker för hur riktlinjerna bör tolkas och genomföras.

Riktlinjerna inför en EU-gemensam minimistandard för resolutionsbarhet inom ett antal områden och riktar sig främst till systemviktiga banker. Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Samtliga svenska institut som Riksgälden bedömer som systemviktiga bör följa riktlinjerna.

Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2024. Riktlinjerna utgör en central del i Riksgäldens bedömning av bankernas resolutionsbarhet.

Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

I denna promemoria beskriver Riksgälden riktlinjernas status, implikationer för bankerna och hur Riksgälden kommer att tillämpa riktlinjerna som en integrerad del i resolutionsplaneringsarbetet.

Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Vägledningar om EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter

För att underlätta bankernas arbete har Riksgälden tagit fram vägledningar om hur vissa delar av riktlinjerna ska tolkas och genomföras av de svenska bankerna. Vägledningarna kommer att kompletteras och uppdateras vid behov.

Vägledning om EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter (uppdaterad 2024-01-31)

Vägledning om värderingsförmåga – Förväntningar på institutens kapacitet och beredskap för resolutionsvärderingar 

Bilaga 3: Data- och informationsförteckning

Riksgäldens tillämpning av skuldnedskrivningsverktyget

I denna rapport redogörs för hur Riksgälden planerar att tillämpa skuldnedskrivningsverktyget. Rapporten beskriver utgångspunkterna för tillämpningen samt de åtgärder som Riksgälden, banken i resolution och andra aktörer kan komma att vidta. Rapporten kommer att utvecklas och, om nödvändigt, justeras i takt med att Riksgäldens analys och arbete fortskrider.

Rapport: Tillämpning av skuldnedskrivningsverktyget

Mallbilaga: Terms and conditions for resolution instrument