Vägledning för resolutionsbarhet

I början av 2022 publicerade den Europeiska bankmyndigheten (EBA) riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter. Riksgälden har tagit fram en promemoria som beskriver riktlinjernas syfte, omfattning och rättsliga status. Vi har också tagit fram en vägledning som stöd till svenska banker för hur riktlinjerna bör tolkas och genomföras.

Riktlinjerna inför en EU-gemensam minimistandard för resolutionsbarhet inom ett antal områden och riktar sig främst till systemviktiga banker. Riksgäldens preliminära bedömning är att följa dessa riktlinjer. De svenska systemviktiga bankerna kan därmed utgå från att de bör följa riktlinjerna.

Riktlinjerna är omfattande och träder i kraft den 1 januari 2024. Det är därför viktigt att bankerna redan nu påbörjar arbetet med att följa riktlinjerna.

Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

I denna promemoria beskriver Riksgälden riktlinjernas status, implikationer för bankerna och hur Riksgälden kommer att tillämpa riktlinjerna som en integrerad del i resolutionsplaneringsarbetet.

Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Vägledning om EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter

För att underlätta bankernas arbete har Riksgälden tagit fram en vägledning om hur vissa delar av riktlinjerna ska tolkas och genomföras av de svenska bankerna. Därtill anges vilka delar av riktlinjerna som bankerna ska självutvärdera och vilken ytterligare information Riksgälden kommer att samla in fram till den 1 januari 2024. Vi kommer att meddela varje bank separat hur självutvärderingen och den ytterligare informationsinhämtningen ska ske. Vägledningen kommer att kompletteras och uppdateras vid behov.

Vägledning om EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter