Hur ska kärnavfallet finansieras?

Att ta hand om kärntekniska restprodukter är ett åtagande som sträcker sig över en lång tid. Riksgäldens uppdrag är att säkra finansieringen av kärnavfallet och använt kärnbränsle. Detta för att i slutändan skydda den framtida skattebetalaren.

Reaktorinnehavare och andra tillståndshavare är skyldiga enligt finansieringslagen, att fondera för de framtida åtgärder som krävs för hanteringen och slutförvaringen av kärntekniska restprodukter, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta. Riksgälden har det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Det är den som förorenar som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Därför ska dessa företag årligen betala kärnavfallsavgifter samt ställa säkerheter till Kärnavfallsfonden. Säkerheterna ställs för de avgifter som ännu inte är inbetalda. För reaktorinnehavarna ska dessutom ytterligare en säkerhet ställas så att skyldigheterna kan fullgöras med en hög sannolikhet. Avgifterna och säkerheterna fastställs vanligtvis i treårscykler.

Avgifter betalas in av reaktorinnehavare och andra avgiftsskyldiga tillståndshavare. Avgifterna beräknas och tas ut i förhållande till den energi som levereras. Avgiften kan även bestämmas som ett belopp i kronor, till exempel för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi.

Riksgälden ska inför varje avgiftsperiod föreslå nivåerna på kärnavfallsavgifterna och säkerheter som ska ställas av reaktorbolagen, vilket regeringen sedan beslutar om. Den nuvarande perioden omfattar 2024. För de tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare är det Riksgälden som beslutar.

Tabell 1. Kärnavfallsavgifter för 2024, finansierings- och kompletteringsbelopp samt ställda säkerheter
ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansierings­belopp (miljoner kronor)Kompletterings­belopp (miljoner kronor)Ställda säkerheter1 (miljoner kronor)
Forsmarks Kraftgrupp AB  4,5 öre/kWh  5 934 19 144 21 319
OKG AB (Oskarshamn)  7,5 öre/kWh 6 112 10 356 14 741
Ringhals AB  8,6 öre/kWh 8 150  17 049  20 065
Barsebäck Kraft AB (BKAB)  264 miljoner kronor per år 722  4 145

 3 052

  1Ställda säkerheter avser tidigare finansierings- och kompletteringsbelopp. Arbete med säkerheter för beslutade belopp pågår.

Tabell 2. Kärnavfallsavgifter och finansieringsbelopp samt ställda säkerheter  
Tillståndshavare som inte är reaktorinnehavareKärnavfallsavgift 2023-2025 (tusen kronor)Finansieringsbelopp (tusen kronor)Ställd säkerhet (tusen kronor)
AB Svafo 254 680 709 687 709 687
Vattenfall AB (avseende Ågesta Kraftvärmeverk) 43 804 122 062 122 062
Ranstad Industricentrum AB 0 0 0
Ranstad Mineral AB 0 0 0
Studsvik Nuclear AB 6 138 118 651 118 651
Westinghouse Electric Sweden AB 4 273 80 690 80 690
Cyclife Sweden AB 2 833 55 920 55 920
Chalmers tekniska högskola AB 103 2 000 2 000
 Summa 311 831 1 089 010 1 089 010

Utbetalningar från Kärnavfallsfonden

Behållningen i Kärnavfallsfonden uppgick vid utgången av 2022 till 72,9 miljarder kronor. Det är Riksgälden som efter ansökan beslutar om utbetalningar. Fonderade avgiftsmedel får användas av inbetalaren för att finansiera kostnader som ingått vid avgiftsberäkningen. Avgiftsmedlen får också användas för att täcka vissa kostnader för forskning och utveckling, statliga myndigheters tillsyn, prövning av frågor, medelsförvaltning, stöd till kommuner, med mera.

Tabell 3. Utbetalade medel 2021 och 2022 och beviljade medel 2023, miljoner kronor 
AktörerUtbetalt 2021Utbetalt 2022Beviljat 2023
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1 406,6 1 217,8 1 548,4
Barsebäck Kraft AB 474,0 548,5 490,4
OKG Aktiebolag 475,8 429,1 523,3
Ringhals AB 255,0 480,0 612,0
AB Svafo 164,0 187,6 182,6
Vattenfall AB (avseende Ågesta Kraftvärmeverk) 133,0 - 105,0
Studsvik Nuclear AB 10,8 8,8 9,5
Östhammars kommun 4,7 4,4 2,9
Oskarshamns kommun 2,0 2,5 2,1
Ranstads industricentrum AB (RIC) 1,5 - -
Cyclife Sweden AB 1,1 2,2 2,9
Region Kalmar län 0,3 - -
Länsstyrelsen Västra Götalands län 0,2 0,2 0,2
Uppsala universitet  -  0,3 -
Summa 2 929,0 2 881,4 3 479,3

Säkerheternas värdebeständighet

När kärnkraftsföretagen föreslår säkerheter för de avgifter som ännu inte är inbetalda, samt så att skyldigheterna kan fullgöras med en hög sannolikhet, är det Riksgäldens uppgift att granska hur värdebeständiga de föreslagna säkerheterna är. Riksgälden lämnar därefter resultatet av granskningarna till regeringen. För reaktorinnehavarna består säkerheterna av garantier från ägarna av kärnkraftsbolagen (moderbolagsborgen).