Flygföretag – garantiprogram

För att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset fick Riksgälden i mars 2020 i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier till svenska flygföretag. I uppdraget angavs att flyggarantiprogrammet löpte fram till 31 december 2020. Inga nya garantier kan beviljas under flyggarantiprogrammet efter det datumet.

De garantier som ställdes ut fick sammanlagt uppgå till högst fem miljarder kronor, varav en garanti till SAS fick uppgå till högst 1,5 miljarder kronor.

Ett garantiprogram – två olika möjligheter till stöd

EU-kommissionen har godkänt att stöd ges i enlighet med artikel 107(3)(b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF). Artikeln förutsätter bland annat att förluster bärs proportionellt och på samma villkor för kreditinstitutet och staten (pari passu). De flygföretag som kan visa att de saknar möjlighet att nyttja garantiprogrammet enligt villkoren i denna artikel kan istället ansöka om en kreditgaranti enligt villkoren i artikel 107(2)(b) EUF.

EU-kommissionen måste godkänna varje enskilt fall när det gäller kreditgarantier som ges ut enligt artikel 107(2)(b) EUF. En kreditgaranti som ges ut under artikel 107(3)(b) behöver inte prövas av kommissionen eftersom detta stöd redan prövats och godkänts.

Villkor för det statliga flyggarantiprogrammet

  • Garantiramen ska fördelas baserat på bolagens storlek. Storleken ska bedömas utifrån genomsnittlig omsättning hos flygföretaget de tre senaste verksamhetsåren.
  • Flygföretag som i sin huvudsakliga verksamhet bedriver icke-regelbunden luftfart för passagerare omfattas inte av garantiprogrammet. Bedömningen av flygföretagens huvudsakliga verksamhet hämtas in från Transportstyrelsen.
  • Den extraordinära marknadssituationen till följd av utbrottet av det nya coronaviruset innebär att bolagens finansiella tillstånd och ekonomiska redbarhet bör bedömas med utgångspunkt från tidigare års bokslut.
  • En garanti får inte ställas ut om det inte finns villkor i garantiavtalet som förhindrar att det garanterade likviditetstillskottet används för annat ändamål än det som är absolut nödvändigt för att undvika en konkurs av bolaget.
  • För att få ett garanterat lån måste företagen dessutom åta sig att inte besluta om nya bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget under lånets löptid. Den garanterade kreditgivningen får inte heller användas för vinstuttag som inte kan jämställas med normalt löneuttag.

Fler villkor finns i regeringsuppdragen nedan.

Värdering av den ekonomiska skadan

Ett flygföretag som ansöker om garantiprogrammet enligt artikel 107(2)(b) EUF ska redovisa en beräkning till Riksgälden över den ekonomiska skada företaget drabbats av till följd av coronakrisen. Beräkningen ska omfatta en värdering av ekonomiska skadan med hänsyn tagen till:

  • Förlust av intäkter. En genomgång av nettoeffekten av covid-19 på totala intäkter inklusive trafikrelaterade intäkter.
  • Tillkommande och avvärjda kostnader. En genomgång av företagets kostnadsbas och effekten (både positiv och negativ) av covid-19 på rörliga kostnader inklusive bland annat bränsle, marktjänst, flygplatsavgifter, personal, flygplansunderhåll, flygplansleasar och skatt.
  • Förlust av vinst. En justering för den förväntade vinstmarginalen baserad på budget som togs fram innan covid-19.

Ovanstående ska analyseras utifrån en jämförelse av budget som togs fram innan covid-19 med en affärsplan som inkorporerar effekten av covid-19 under en tidsperiod som är linje med påverkan av covid-19. Värdet av det stöd som garantigivningen medför får inte överstiga den enligt ovan beräknade ekonomiska skadan för flygföretaget.

Garantiavgifter ska täcka statens förväntade kostnad

Det framgår i regeringens uppdrag att Riksgäldens garantigivning ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Enligt denna förordning ska en avgift som motsvarar statens förväntade kostnad (förväntad kreditförlust samt administrativ kostnad) tas ut för en utställd garanti.

Enligt EU:s statsstödsregelverk krävs vidare att en garantiavgift uppgår till åtminstone dessa miniminivåer:

Miniminivåer
Typ av mottagareKreditriskmarginal för ett lån  med 1 års löptidKreditriskmarginal för ett lån med 2–3 års löptidKreditriskmarginal för ett lån med 4–6 års löptid
Små och medelstora företag 25 räntepunkter 50 räntepunkter 100 räntepunkter
Stora företag 50 räntepunkter 100 räntepunkter 200 räntepunkter