Företagsakuten – garantiprogram för företag

För att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbades ekonomiskt av pandemin, men som för övrigt är livskraftiga. Programmet som gått under namnet Företagsakuten löpte fram till och med 30 september 2021.

Inga nya garantier kan beviljas under Företagsakuten efter den 30 september 2021. På den här sidan finns information om det nu avslutade garantiprogrammet.

Statliga kreditgarantier är ett sätt att möjliggöra en tillfällig utökad långivning till dessa företag vilket tillför bolagen likviditet. Att staten delar kreditrisken med bankerna kan göra att det blir lättare för företaget att få lån. Under Företagsakuten garanterade staten upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställde ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånade ut till företag.

Garantiramen var inledningsvis 100 miljarder kronor, men sänktes från 1 januari 2021 till 50 miljarder kronor. Total har 71 kreditinstitut ingått garantiavtal med Riksgälden, varav 35 kreditinstitut har inrapporterat utlåning. En lista över samtliga 71 kreditinstitut finns under Relaterat innehåll.

Den 25 maj 2022 beslutade regeringen att för andra gången öppna för möjligheten att förlänga löptiden på beviljade lån inom Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid från tre till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Första gången regeringen öppnade för förlängning av löptiden var den 2 december 2021. Då kunde beviljande av förlängning ske fram till och med den 31 december 2021.

Sammanställning per 30 september 2021

Till och med 30 september 2021 har det inrapporterats utlåning om totalt 2,7 miljarder kronor, varav 1,9 miljarder kronor är garanterat. Antal beviljade lån uppgår till 764 stycken.

  • Flest antal lån har beviljats företag inom hotell- och restaurang följt av handel och transport.
  • Företagen finns främst i Stockholm och Västra Götalands län.
  • Drygt 90% av utlåningen har gått till mikroföretag (0-9 anställda) och småföretag (10-49 anställda).