Ramar för garantiprogrammet för företag

Regeringen har uppdragit åt Riksgälden att ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 50 miljarder kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige. Här följer uppdragstexten i sin helhet.

Inga nya garantier kan beviljas under Företagsakuten efter den 30 september 2021.

Garantigivningen ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier med följande närmare villkor.

Läs uppdraget hos regeringen

 • Garantiavtal ska upprättas mellan Riksgäldskontoret och varje deltagande kreditinstitut, som handlägger kreditgivningen och gör erforderlig kreditprövning. Varje lån som ett kreditinstitut beviljar i enlighet med garantiavtalets villkor omfattas automatiskt av garantin.
 • Vägledande för Riksgäldskontorets fördelning av den ram som tilldelas varje kreditinstitut ska vara respektive kreditinstituts andel av den totala utlåningsvolymen till små och medelstora företag per 31 december 2019. Riksgäldskontoret får initialt avvakta med att fördela samt omfördela delar av ramen baserat på efterfrågan.
 • Kreditgarantiprogrammet ska avse nya lån och kreditfaciliteter till i första hand små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter men som i övrigt bedöms livskraftiga.
 • Garantier får utfärdas för utlåning till icke-finansiella företag med sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Krediterna ska tillgodose finansieringsbehov i företagen och får avse rörelsekapital och investeringar.
 • Lån och kreditfaciliteter till ett företag får högst uppgå till 25 procent av omsättningen för 2019 alternativt två gånger storleken för företagets lönekostnad under 2019. För företag som startats från och med första januari 2019 får lån högst uppgå till företagets uppskattade årliga lönekostnad för de två första verksamhetsåren.
 • Oaktat ovanstående kriterier får lån inte överstiga 75 miljoner kronor per företag. I undantagsfall kan högre lånebelopp tillåtas efter särskild prövning av Riksgäldskontoret, men får dock högst uppgå till 250 miljoner kronor.
 • För att vid behov dels kunna bevilja större krediter än 75 miljoner kronor, dels för kunna tillföra mer garantier till vissa kreditinstitut baserat på efterfrågan får Riksgäldskontoret initialt avvakta med att fördela delar av kreditramen.
 • Krediter garanteras med upp till 70 procent av lånebeloppet och staten ersätter kreditinstitutet med upp till 70 procent av den förlust som uppstår på det lån som garantin avser. Villkoren för infriandet av garantin ska specificeras i garantiavtalet som upprättas mellan Riksgäldskontoret och varje deltagande kreditinstitut. Villkor i fråga om  borgensåtagande för garantiprogrammet specificeras av Riksgäldskontoret efter inhämtande av synpunkter från Finansinspektionen.
 • Berörda lån är nya lån och kreditfaciliteter som beviljas under perioden fr.o.m. 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2021. Garantier ges för lån med löptid upp till tre år och gäller under lånets hela löptid. Lånet ska inte ha amorteringskrav upp till 12 månader men kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid. Uppskov får ges för kapitalisering av ränta  upp till de första 12 månaderna.
 • Låntagare ska inte vara skyldiga att amortera på befintliga lån i det kreditgivande kreditinstitutet under den tid som kreditgarantin gäller.
 • Stöd som ges under det statliga kreditgarantiprogrammet får inte kombineras med annat stöd för samma underliggande lån.
 • Garantiavgiften bör bestämmas utifrån respektive låntagares aktuella risk­klass, som fastställs av kreditinstituten med utgångspunkt i företagets långsiktiga kreditvärdighet. Riskbedömningen sker enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning.
 • Kredit som beviljas inom ramen för garantiavtalet ska baseras på det ansökande företagets långsiktiga kreditvärdighet vid tidpunkten för lånets beviljande, som den uttrycks i bankernas interna ratingsystem. Garantiavgiften fastställs utifrån denna rating.
 • Garantiavgifter till staten ska betalas av kreditinstitutet årsvis i förskott.
 • För att få ett garanterat lån måste företagen åta sig att inte besluta om nya bonusar eller annan form av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget under lånets löptid. Den garanterade kreditgivningen bör inte heller användas för vinstuttag som inte kan jämställas med normalt löneuttag. Riksgäldskontorets åtagande mot kreditinstituten berörs inte.
 • Villkoren för garantin ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt.
 • Riksgäldskontoret får besluta om närmare villkor för utställande av garantier.

Under förutsättning att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa kreditgarantier i enlighet med vad som föreslås i regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag (prop. 2019/20:14) samt efter godkännande från Europeiska kommissionen av anmälan om statsstöd ska Riksgäldskontoret omedelbart verkställa garantiprogrammet.