Kreditgarantier för gröna investeringar

För att främja gröna industriinvesteringar som kan bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål har regeringen gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier.

Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora  industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.

För att kunna ta del av en garanti måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor.

Uppdraget genomförs enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som trädde i kraft den 22 juni 2021.

Under 2021 uppgår garantiramen till högst 10 miljarder kronor. Den 8 september 2021 föreslog regeringen en höjd garantiram från tidigare 15 miljarder kronor till 50 miljarder för 2022. Därefter beräknas garantiramen till 65 miljarder kronor 2023 och 80 miljarder kronor 2024. Förslaget innebär även att programmet förlängs med ett år.

Regeringens förslag om höjd garantiram fanns med i budgetpropositionen som presenteras för riksdagen den 20 september 2021.

Ansökan om kreditgaranti för grön investering

Den som vill ansöka om en kreditgaranti ska använda Riksgäldens ansökningsblankett. Till ansökan ska ett antal bilagor läggas, vilket finns beskrivet i ansökningsblanketten. 

Under Relaterat innehåll nedan finns Ansökningsblankett, samt underlag för bilaga 1 (Investeringsbeskrivning) och bilaga 2 (Miljöbedömning).  

Miljöprövning av investeringarna

För att kvalificera till garantiordningen behöver investeringarna möta vissa miljömässiga krav. I förordningen om statliga kreditgarantier för gröna investeringar hänvisas till det svenska miljömålssystemet. För att på ett transparent och förutsägbart sätt kunna bedöma om en investering väsentligt bidrar till miljökvalitetsmålen behövs en väldefinierad måttstock.

I detta fall avser Riksgälden, som utgångspunkt, använda den av EU-kommissionen framtagna taxonomin som ett centralt verktyg för bedömningen.

Se även Naturvårdsverkets vägledning om programmet för gröna kreditgarantier under Relaterat innehåll nedan.

Information om beviljade kreditgarantier

Riksgälden har mottagit 11 intresseanmälningar. Förfarandet med intresseanmälningar var ett sätt att få en uppfattning om hur stort intresset för de gröna kreditgarantierna inledningsvis var. Sammantaget uppgick intresseanmälningarna till ett totalt lånebelopp om mer än 80 miljarder kronor, vilket skulle kunna motsvara ett garantibelopp på upp till 64 miljarder kronor.

Härefter har en handfull formella ansökningar om gröna kreditgarantier inkommit. Programmet för gröna kreditgarantier avser stora och komplexa projekt, vilket gör att det tar tid för bolagen och kreditinstituten att färdigställa ansökan och kompletterande dokument. Riksgälden förväntar sig att det inkommer fler ansökningar under den tid programmet gäller, det vill säga till och med år 2024.

Ansökningarna bereds löpande och beslut om ett första beviljande togs i april 2022.  Riksgälden ställde ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor för ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för produktion av diesel baserad på förnybar råvara. Riksgäldens garanti är villkorad av att nödvändiga miljötillstånd erhålls. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

Kontakt

Vid frågor om garantiordningen kontakta Riksgälden på green.guarantees@riksgalden.se

Vid frågor från media kontakta Riksgäldens pressfunktion på press@riksgalden.se