Kreditgarantier för gröna investeringar

För att främja gröna industriinvesteringar som bidrar till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål har regeringen gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier.

Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora  industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.

Uppdraget genomförs enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som trädde i kraft den 22 juni 2021.

Garantiramen uppgår till 80 miljarder kronor år 2024.  

  • För att kunna ta del av en garanti måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor.
  • Garantin täcker upp till 80 procent av lånet.
  • Kreditgarantierna kan ställas ut i svenska kronor, euro eller dollar. 
  • Garantins löptid är max 15 år.

Ansökan om kreditgaranti för grön investering

Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitutet som beviljar lånet, men det är projektet som lånet avser som Riksgälden analyserar utifrån legala, finansiella och miljömässiga hänseenden. 

Den som vill ansöka om en kreditgaranti ska använda Riksgäldens ansökningsblankett. Till ansökan ska ett antal bilagor läggas, vilket finns beskrivet i ansökningsblanketten. Om du har frågor om ansökan kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Om ansökningsprocessen

Riksgälden bedömer löpande inkomna intresseanmälningar och ansökningar och för dialog med aktuella bolag och kreditinstitut under ansökningsprocessen. Programmet för gröna kreditgarantier avser ofta stora och komplexa projekt, vilket gör att det tar tid för bolagen och kreditinstituten att färdigställa ansökan och kompletterande dokument.

Miljöbedömning av investeringarna

För att kvalificera till garantiordningen behöver investeringarna möta vissa miljömässiga krav. I förordningen om statliga kreditgarantier för gröna investeringar hänvisas till det svenska miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. För att på ett transparent och förutsägbart sätt kunna bedöma om en investering väsentligt bidrar till miljö- och klimatmålen behövs en väldefinierad måttstock.

I detta fall avser Riksgälden, som utgångspunkt, använda den av EU-kommissionen framtagna taxonomin som ett centralt verktyg för bedömningen.

Nyheter

Här kan du läsa relaterade nyheter kopplat till gröna kreditgarantier 

Frågor och svar

Ytterligare information finns på sidan med frågor och svar om gröna kreditgarantier

Kontakta oss

Vid frågor om garantiordningen, kontakta oss på: green.guarantees@riksgalden.se

Vid frågor kontakta vår pressfunktion: press@rikgalden.se