Internationella samarbeten

Det finns ett stort intresse i utlandet för Sveriges modell för hantering av garantier och lån som infördes på 1990-talet. Därför deltar Riksgälden ofta i internationella samarbeten.

Intresset handlar inte bara om vårt regelverk, utan också om att driva en genomsynlig och öppen verksamhet.

Riksgäldens praktiska stöd

Riksgälden bidrar med utbildningsinsatser. Bland annat har vi arbetat med ett större reformarbete runt Cyperns statsfinanser. Vi har också, efter förfrågan från Internationella valutafonden och Europeiska kommissionen, genomfört utbildningar inom statliga garantier och lån i Ukraina, Brasilien, Kina och Thailand.

Riksgäldens kompetens i policyfrågor efterfrågas

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bett Riksgälden om att bidra till en rapport om skuldförvaltning. Även Världsbanken har efterfrågat Riksgäldens kunskap och erfarenheter. Det är framför allt den svenska garanti- och utlåningsmodellen som uppmärksammas.