Räntekonto

De flesta myndigheter har ett räntekonto hos Riksgälden. Till kontot finns ofta en kredit kopplad.

Riksgälden betalar ut förvaltningsanslag till myndigheternas räntekonton. Förvaltningsanslagen används för myndighetens löpande drift. Utbetalningen sker normalt månadsvis, men det finns även myndigheter som får sina anslag kvartalsvis.

Eftersom utgifter och inkomster varierar över tid, har de flesta myndigheter en kredit. Det gör att räntekontot ibland visar ett överskott och ibland ett underskott. Myndigheten betalar eller erhåller ränta på den behållning eller skuld som finns på räntekontot. Räntan styrs av Riksbankens styrränta.

Så fungerar ert räntekonto

Räntekontot är inte ett vanligt transaktionskonto, utan är ett konto i affärssystemet SIBS som visar hur stora disponibla medel myndigheten har. Kontot uppdateras med information om myndighetens in- och utbetalningar på daglig basis. Själva betalningarna gör myndigheterna själva i sina ramavtalsbanker. Saldona på räntekontona (tillsammans med eventuell kredit) visar hur stora belopp som är disponibla för myndigheterna att göra betalningar för inom ramen för tilldelade anslag.