Räntekonto

De flesta myndigheter har ett räntekonto hos Riksgälden. Till kontot finns ofta en kredit kopplad.

Riksgälden betalar ut förvaltningsanslag till myndigheternas räntekonton. Utbetalningen sker normalt månadsvis, men det finns även myndigheter som får sina anslag kvartalsvis.

Eftersom utgifter och inkomster varierar över tid, har de flesta myndigheter en kredit. Det gör att räntekontot ibland visar ett överskott och ibland ett underskott. Myndigheten betalar eller erhåller ränta på den behållning eller skuld som finns på räntekontot. Räntan styrs av Riksbankens styrränta.

Så fungerar ert räntekonto

Räntekontot är inte ett vanligt transaktionskonto. Räntekontot visar information om nettot av de in- och utbetalningar som din myndighet har per dag. Informationen hämtas från de bankkonton ni har i er ramavtalsbank. Saldot på räntekontot (tillsammans med eventuell kredit) visar hur stort belopp som är disponibelt för myndigheten att göra betalningar för inom ramen för tilldelade anslag.

Information om enstaka betalningstransaktioner hittar ni på kontoutdragen från er ramavtalsbank.