Statens betalningsmodell

Statens betalningsmodell är samlingsnamnet för de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar. Målet med betalningsmodellen är att statens betalningar ska utföras effektivt, säkert och till så låga kostnader som möjligt.

Betalningsmodellen

Grundstenarna i betalningsmodellen är myndigheternas betalningar, regelverket och den centrala likviditetsförvaltningen. Huvudaktörer är myndigheter, de banker som Riksgälden har tecknat ramavtal med samt Riksgälden.

Riksgälden upphandlar ramavtal för betalningstjänster med affärsbanker och ansvarar för den centrala likviditetshanteringen. Myndigheterna avropar betaltjänster från ramavtalen och ansvarar för sina in- och utbetalningar. De banker som ingår i ramavtalen förmedlar betalningar till och från myndigheterna enligt gällande ramavtal.

Modellen är både centraliserad och decentraliserad. Centraliserad genom att Riksgälden ansvarar för likviditetshanteringen samt att myndigheterna är skyldiga att följa ramavtalen som Riksgälden upphandlar. Samtidigt är den decentraliserad på så sätt att myndigheterna själva ansvarar för sina egna in- och utbetalningar.

Statens centralkonto
Statens centralkonto

Större bild

Statens betalningsmodell

Statens betalningsmodell

Större bild

Lär dig mer om statens betalningsmodell

Riksgälden håller regelbundet seminarier som vänder sig till dig som arbetar med finansiella frågor på en myndighet, ett affärsverk eller statligt bolag. 

Kontakta oss om du är intresserad: statensinternbank@riksgalden.se