Svenska staten som emittent

Svenska statspapper efterfrågas på grund av att de har låg kreditrisk och är förhållandevis lätta att omsätta på marknaden. Den låga kreditrisken följer av att Sverige är ett stabilt land med ett etablerat finanspolitiskt ramverk.

Svenska staten som emittent har högsta kreditbetyg, vilket gör att de värdepapper Riksgälden ger ut ses som en mycket säker placering. Det höga betyget beror bland annat på att Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som innefattar ett tak för de statliga utgifterna, ett överskottsmål för den offentliga sektorn och ett ankare för den offentliga sektorns skuld på 35 procent av BNP.

Riksgäldens strategier för att bidra till att göra svenska statspapper attraktiva för investerare är fokuserade på att:

  • främja likviditeten och infrastrukturen på marknaden
  • kommunicera tydligt och agera förutsägbart.

Strategierna och hur väl vi genomför dem utvärderas årligen i en förtroendemätning med våra återförsäljare och svenska respektive utländska investerare.